# اخبار_اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش

برنامه عملیاتی سال 1390فدراسیون اسکواش                                                        بخش آموزش ردیف دوره های آموزشی سطح   تاریخ برگزاری حداقل حداکثر محل برگزاری    ارگان  متقاضی داوری مربیگری کارگاه اموزشی سطح ٣ سطح ٢ سطح ١ عمومی زن مرد ١ * * * * اردیبهشت ١٠ ٢٠ تهران ٢ * * خرداد ١٠ ٢٠ قم ٣ * * * خرداد ١٠ ٢٠ گرگان ۴ *
/ 1 نظر / 8 بازدید

برنامه عملیاتی سال 1390 فدراسیون اسکواش

بخش فعالیتهای برون مرزی ، اردوها ، میزبانی مسابقات ، شرکت درمجامع                        اعزامها عنوان فعالیت رده سنی تاریخ اعزام تاریخ مراجعت محل برگزاری تعدادکشور های شرکت کننده جنسیت تعدادنفرات اعزامی تعداد همراه تعداد ورزشکار مسابقات اپن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید