پست های ارسال شده در آدر سال 1389

جدول رده بندی اولین دوره لیگ اسکواش کشور

امتیاز تفاضل گیم گیم باخته گیم برده باخت برد بازی تیم ها ردیف ٣٨ ٣٠ ۶ ٣۶ ٢ ١٢ ١۴ انقلاب تهران ١ ٣۶ ١۶ ١٢ ٢٨ ٣ ١١ ١۴ جام جم یزد ٢ ٣۶ ٢١ ١۴ ٢۶ ٣ ١١ ١۴ مناطق نفت خیز جنوب ٣ ٣١ ١٢ ١۵ ٢٧ ۵ ٩ ١۴ موسسه ورزش کیش ۴ ٢٢ -١٢ ٢٧ ١۵ ٩ ۵ ١۴ تربیت بروجرد ۵ ٢٠ -۶ ٢۴ ١٨ ١٠ ۴ ١۴ میراث فرهنگی گلستان ۶ ٢٠ -١٨ ٢٧ ٩ ١٣ ٣ ١۴ پالایشگاه آبادان ٧ ١۶ -٣۴ ٣٨ ۴ ١٣ ١ ١۴ آران وبیدگل ٨
/ 1 نظر / 14 بازدید