برتری اسکواش لرستان بر کرمانشاه در لیگ برتر اسکواش کشور

سحاب آران بیدگل 0-3میراث فرهنگی گلستان                    
شهدای کرمانشاه 0-3تربیت بروجرد                                
یزد اسکواش 3-0نفت آبادان                                        
یزد اسکواش 3-0میراث فرهنگی گلستان                        
یزد اسکواش3-0 تربیت بروجرد                                  
نفت آبادان0-3 میراث فرهنگی گلستان                           
/ 0 نظر / 41 بازدید